Generelle Betingelser

BETINGELSER

Durotech ApS – Generelle betingelser

1. AFTALE

 Før arbejdet påbegyndes, skal der være truffet skriftlig aftale vedrørende opgavens art, omfang, tidsplan og økonomi.


2. MANGLENDE OPFYLDELSE AF AFTALE

Durotech ApS kan ikke gøres ansvarlig for ikke at opfylde aftaler, helt eller delvist, såfremt dette skyldes begivenheder uden for Durotech ApS’ indflydelse.


3. MISLIGHOLDELSE

Hver af parterne er berettiget til at ophæve aftalen uden varsel i tilfælde af væsentlig misligholdelse fra den anden parts side.


4. OPHAVSRET

Durotech ApS’ rapporter må kun offentliggøres i deres helhed og med kildeangivelse. Anvendelse af uddrag og i citatform må kun ske efter skriftlig aftale herom.


5. ANSVAR

5.1 Overskrider Durotech ApS tidsplanen for en opgave uden at have krav på fristforlængelse, er Durotech ApS ansvarlig for kundens tab efter dansk rets almindelige regler om forsinkelse med de begrænsninger, som følger af punkt 5.2-5.9, som tillige finder anvendelse ved forsinkelser fra Durotech ApS side. 


5.2 Durotech ApS er ikke ansvarlig for fristoverskridelser og forsinkelser der skyldes kunden.


5.3 Overskrider kunden sine eventuelle tidsfrister uden at have krav på fristforlængelse, er kunden ansvarlig for Durotech ApS’ tab efter dansk rets almindelige erstatningsregler.


5.4 Durotech ApS er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved løsningen af en opgave.


5.5 Durotech ApS hæfter ikke for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.


5.6 Durotech ApS’ erstatningsansvar kan ikke overstige Durotech ApS honorar for udførelsen af den pågældende opgave, og dette uanset om ansvaret gøres gældende for flere enkeltstående forhold. Er udførelsen af opgaven opdelt i faser, er Durotech ApS’ erstatningsansvar maksimeret til honoraret for udførelsen af den pågældende fase af opgaven.


5.7 Såfremt Durotech ApS er ansvarlig for et tab i forening med øvrige af kundens aftaleparter, hæfter Durotech ApS kun for så stor en del af kundens tab, som svarer til Durotech ApS’ forholdsmæssige andel.


5.8 Durotech ApS ansvar ophører 1 år efter afslutningen af den opgave, som fejlen eller forsømmelsen vedrører.


5.9 Kunden skal skriftligt reklamere over for Durotech ApS uden ugrundet ophold efter, at kunden er eller burde være blevet opmærksom på tilstedeværelsen af et muligt erstatningsansvar. Såfremt der ikke reklameres rettidigt, mister kunden retten til at gøre et ansvar gældende mod Durotech ApS.


5.10 Durotech ApS er ikke ansvarlig såfremt, at Durotech ApS er forsinket eller forhindret til levering på grund af arbejdskonflikt, brand, krig, beslaglæggelser, valutarestrektioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, restriktioner på drivkraftsmidler, sabotagehandlinger, militærindkaldelser, EDB virus, pandemi, blokader, brand, strømudfald, vareknaphed, ansatte, fuldmægtige eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, simpel eller grov uagtsomhed.

 

6. TVISTER/KLAGER

6.1 Klager skal fremsendes på mail til info@durotech.dk senest 1 måned efter, at kunden er blevet opmærksom på en mulig afvigelse. Vi registrerer klagen og bekræfter modtagelsen til afsender og informerer om videre forløb.


6.2 Såfremt der opstår tvist mellem rekvirenten og Durotech ApS i forbindelse med udførelsen af en opgave eller fortolkning af aftalen, skal tvisten, såfremt den ikke kan løses ved forhandling mellem parterne, afgøres efter Dansk ret ved Retten i Herning.

 

7. FORSIKRING

Durotech ApS har professionel rådgiver og produktansvar forsikring op til 1.000.000 danske kroner gennem RiskPoint A/S inden for Durotech’s arbejdsområder. Ved projektspecifikt ønske om øget dækningsbeløb, skal det aftales skriftligt inden opstart.